โครงการกิจกรรมนักศึกษา

Noรหัสชื่อ-นามสกุลสังกัดงานตำแหน่งบริหาร
1041029 นาย เดชา วรรณพาหุล งานพัฒนานักศึกษา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  หัวหน้างานบริการวิชาการ
2041045 นาย บุญมี โพธิ์คำ งานพัฒนานักศึกษา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
3041046 นางสาว กมลนัทธ์ ม่วงยิ้ม งานพัฒนานักศึกษา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
4041090 นาย กัมปนาท ฉายชูวงษ์ งานสวัสดิการนักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
5042137 นาย สมปอง พรหมศร งานพัฒนานักศึกษา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
6043144 นางสาว ธารินี ลีละทีป งานพัฒนานักศึกษา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
7043233 นางสาว นิริญาภรณ์ พลสมาน งานพัฒนานักศึกษา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
8043235 นางสาว ภัคจิรา ภมรศาสตร์ งานพัฒนานักศึกษา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม